Vedtægter

ROSKILDE SVØMNING

Vedtægter for Roskilde Svømning stiftet den 16. maj 2001

§ l. Navn og hjemsted
Foreningens navn er ROSKILDE SVØMNING og hjemsted er Roskilde Kommune. Foreningens adresse fastsættes af den til enhver tid siddende bestyrelse.

§2. Formål
Foreningens formål er at fremme interessen for svømning i alle samfundslag og at give mulighed for at dyrke svømning for alle aldersgrupper, specielt i Roskilde og omegn.

§ 3.Tilhørsforhold
Foreningen er tilsluttet DANSK SVØMMEUNION under Danmarks Idrætsforbund samt Roskilde Idræts Union.

§ 4.Medlemmer
Medlemmer af foreningen er aktive, som har betalt kontingent samt som kan tilslutte sig foreningens vedtægter. Der er ingen passive medlemmer.

Medlemmer af faste udvalg, som er nedsat af bestyrelsen, er medlem af foreningen og kontingentfrie.

Udnævnelse af æresmedlemmer kan foretages af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Et æresmedlem er livsvarigt medlem af foreningen og er kontingentfri.

Bestyrelsen er kontingentfri.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5. Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af

A: Formand
B: Næstformand
C: Kasserer
D: Sekretær
E: Menigt medlem

1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
2. Medlemmer vælges for 2 år ad gangen
3. Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt,16 år.
4. Foreningen tegnes af formand og kasserer.
5. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen og vælger her selv deres formand.

§ 6. Udvalg
Foreningen kan efter godkendelse af generalforsamlingen nedsætte udvalg indenfor svømmeaktiviteter. Valgene sker i henhold til § 5 og § 7. Udvalgenes kompetence og ansvar fastsættes af bestyrelsen.

§7. Udvalgenes sammensætning og kompetence
1. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden og fører selvstændigt regnskab under ansvar overfor den samlede bestyrelse.
2. For hver af de aktiviteter, der er godkendt som selvstændigt aktivitetsområde, vælges et udvalg på mindst 2 medlemmer, hvoraf det ene medlem udpeges af bestyrelsen. Denne person er enten bestyrelsesmedlem eller kontaktperson til bestyrelsen. De øvrige gruppemedlemmer vælges på et gruppemøde.

§

 

8. Kontingent
Kontingent fastsættes hvert år på denordinære generalforsamling.

 

§9. Hæftelse
1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.
3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller afkast af nogen art.

§ 10.Generalforsamling
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Denne afholdes i første kvartal og indkaldes skriftligt via foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden med 14 dages varsel.
2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.
3. Kun fremmødte medlemmer der er fyldt 16 år har stemmeret. Det er en forudsætning for stemmeretten at medlemmet kan dokumentere en måneds medlemskab og ikke er i restance. Forældre til medlemmer under 16 år kan deltage og stemme på generalforsamlingen på vegne af medlemmet. Ingen kan have mere end en stemme.
4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de afgivne stemmer). Dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning foretages, såfremt generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer det. Ved personvalg, hvor der er opstillet mere end én kandidat, skal der altid foretages skriftlig afstemning.
5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 11.Ordinær generalforsamling
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1 . Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. A. Valg af bestyrelse i henhold til § 5,
B. Valg af suppleanter for 1 år,
C. Valg af revisor
7. Eventuelt

§12.Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§13.Tegning
Foreningen tegnes som hovedregel af formand og kasserer i forening. De nærmere omstændigheder fremgår af foreningens forretningsorden.

§14.Forretningsorden
Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden.

§ 15.Udvalgsmøder
Bestyrelsen har ret til at overvære udvalgsmøderne, dog uden at have stemmeret.

§ 16.Beslutninger
Vedtagelse af beslutninger i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt.

§ 17.Protokol
Der føres referat over væsentlige vedtagne beslutninger på såvel bestyrelsesmøder som ved udvalgsmøder. Referatet godkendes i det pågældende udvalg på det næste møde.

§18.Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Senest den 31. januar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

Såfremt foreningens tilskud overstiger det af kommunen fastsatte sum anvendes statsautoriseret eller registreret revisor.

§19.Opløsning
1. Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. Med hensyn til indkaldelse henvises til § 12.
2. Ophører foreningen med at eksistere, skal den til Roskilde Kommune aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.
3. Den opløsende generalforsamling tager stilling til anvendelse af foreningens formue. Dog skal formuen fordeles til alment velgørende formål i overensstemmelse med § 2.

Ændret på ordinær generalforsamling mandag d. 28. marts 2011
Ændret på ordinær generalforsamling mandag d. 8. marts 2010
Ændret på ordinær generalforsamling mandag d. 25. februar 2008